НАКАЗ МЮУ та МФ № 892/5/379 від 23.03.2018 "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2018  № 892/5/379


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 березня 2018 р. 
за № 362/31814

Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним

Відповідно до Митного кодексу УкраїниЗакону України «Про виконавче провадження» та з метою вдосконалення механізму розпорядження конфіскованим за рішеннями судів майном, що було вилучене митницями Державної фіскальної служби, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Державної митної служби України від 12 жовтня 2009 року № 1833/5/943 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2009 року за № 978/16994.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра В.С. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.


Міністр юстиції України

П. Петренко


Міністр фінансів України

О. Данилюк


ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови 
Державної фіскальної служби України

М.В. Продан 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України, 
Міністерства фінансів України 
23.03.2018  № 892/5/379


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 березня 2018 р. 
за № 362/31814

ПОРЯДОК 
взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Митного кодексу УкраїниЗакону України «Про виконавче провадження», врегульовує механізм передавання вилученого митницями Державної фіскальної служби (далі - митниці ДФС) та конфіскованого за судовими рішеннями майна органам державної виконавчої служби, подальшого інформування про здійснене розпорядження ним та взаємодії представників митниць ДФС і державних виконавців під час здійснення такої діяльності.

2. Дія цього Порядку поширюється на майно (в тому числі транспортні засоби), вилучене митницями ДФС і конфісковане на підставі судових рішень, а також на вилучене митницями ДФС майно з обмеженим терміном зберігання, що потребує невідкладного розпорядження.

3. Метою взаємодії є забезпечення виконання завдань з мобілізації коштів до Державного бюджету України шляхом вжиття дієвих заходів щодо забезпечення визначення реальної вартості конфіскованого майна, а також якісного та своєчасного оформлення необхідних документів під час роботи з конфіскованим майном.

4. Реалізація конфіскованого за рішеннями судів майна здійснюється відповідно до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за № 1301/29431, державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення системи реалізації арештованого майна, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у цій системі, на організацію та проведення електронних торгів та торгів за фіксованою ціною, забезпечення збереження майна (далі - уповноважене державне підприємство).

5. Облік, попередня оцінка конфіскованого за рішеннями судів майна до його вилучення державним виконавцем або передачі уповноваженому державному підприємству покладаються на митниці ДФС та здійснюються відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року № 1724 (зі змінами) (далі - Порядок обліку майна).

6. Протягом першого кварталу поточного року за участю керівників або уповноважених ними посадових осіб органів державної виконавчої служби, які задіяні в процесі розпорядження конфіскованим за рішенням суду майном, та митниць ДФС, якими це майно було вилучено, проводиться робоча нарада, на якій розглядаються результати роботи в минулому році та виносяться в межах компетенції рішення для покращення взаємодії.

Копія протоколу робочої наради не пізніше 5 робочих днів після її проведення надсилається органами державної виконавчої служби та митницями ДФС відповідно до підпорядкованості до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та до Державної фіскальної служби України.

7. Розпорядження конфіскованим майном у способи, відмінні від реалізації, здійснюється комісією, порядок утворення та роботи якої визначено пунктом 11 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 985 (зі змінами) (далі - Порядок розпорядження майном).

8. Після відкриття виконавчого провадження щодо виконання рішення суду про конфіскацію майна державний виконавець невідкладно з'ясовує у митниці ДФС місцезнаходження майна, що підлягає опису та арешту, та умови його зберігання для організації його подальшого зберігання. У разі необхідності на вимогу державного виконавця митниця ДФС надає вказану інформацію у письмовому вигляді.

Опис та арешт майна проводяться державним виконавцем у строк не пізніше п'яти днів з моменту відкриття виконавчого провадження.

На призначений державним виконавцем день проведення опису та арешту майна митниця ДФС забезпечує безперешкодний доступ та супроводження державного виконавця, суб'єкта оціночної діяльності, понятих, інших осіб, залучених державним виконавцем, до майна, що підлягає опису та арешту.

9. Державний виконавець за участю суб’єкта оціночної діяльності оглядає майно, що підлягає конфіскації, і виносить постанову про опис та арешт майна, в якій зазначаються відомості про майно.

Передача майна зберігачеві (крім митниці ДФС) оформлюється актом приймання-передавання майна за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

10. Постанова про опис та арешт майна підписується державним виконавцем, представником митниці ДФС, понятими, зберігачем майна, іншими особами, які були присутні при описі майна. Постанова про опис та арешт майна складається у трьох примірниках (у разі якщо зберігачем майна визначено митницю ДФС - у двох примірниках). Перший примірник залишається у провадженні державного виконавця, другий та третій видаються представнику митниці ДФС і зберігачу майна під підпис на першому примірнику.

11. Довідка про визначення вартості майна після нарахування усіх податків та зборів, що підлягають сплаті при переміщенні майна через митний кордон України (далі - довідка), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, готується митницею ДФС до кожного примірника постанови про опис та арешт майна/рішення суду про конфіскацію майна та надсилається до органу державної виконавчої служби для подальшої передачі суб’єкту оціночної діяльності.

Суб’єкт оціночної діяльності на дату оцінки майна на підставі довідки та офіційного курсу гривні до іноземної валюти встановленого Національним банком України, на дату оцінки майна визначає його ринкову вартість з урахуванням особливостей, визначених у пункті 4 Порядку обліку майна.

12. Узгодження вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, проводиться відповідно до пункту 9 Порядку обліку майна.

Заборонено передавання на реалізацію або безоплатне передавання конфіскованого майна до повного узгодження оцінки такого майна державним виконавцем та митницею ДФС.

Перевірка митницею ДФС повноти та правильності врахування розміру податків, зборів, платежів, установлених Податковим кодексом України, при визначенні ринкової вартості майна полягає у звіренні застосованих суб’єктом оціночної діяльності ставок податків з даними Довідки митниці ДФС.

Якщо відповідно до звіту про оцінку майна сумарний розмір нарахованих податків, зборів, платежів перевищує ринкову вартість майна, визначену суб’єктом оціночної діяльності, комісія, визначена пунктом 7 цього Порядку, приймає рішення про недоцільність передачі майна на реалізацію. Подальше розпорядження таким майном здійснюється відповідно до Порядку розпорядження майном.

13. Передача конфіскованого майна від зберігача уповноваженому державному підприємству здійснюється згідно з пунктом 10 Порядку обліку майна.

14. Перші примірники акта приймання-передавання майна та видаткової накладної, а також копія звіту про оцінку майна суб'єктом оціночної діяльності залишаються у справах митниці ДФС.

15. Вилученим митницями ДФС майном, що швидко псується або має обмежений строк зберігання, до моменту опису такого майна державним виконавцем мають право розпоряджатися митниці ДФС згідно з Порядком розпорядження майном.

Швидкопсувне майно передається митницею ДФС для реалізації, а за наявності ознак псування, непридатності до використання чи загрози санітарно-епідеміологічному благополуччю населення, що підтверджується фаховими висновками спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпечністю продукції, - для переробки або знищення (утилізації) з дотриманням вимог Порядку розпорядження майном.

Якщо до рішення суду передане митницею ДФС для реалізації швидкопсувне майно не реалізовано або реалізовано частково, подальше розпорядження таким майном здійснюється митницею ДФС шляхом передачі його на переробку або знищення (утилізацію). Після здійснення остаточного розпорядження швидкопсувним майном митниця ДФС надсилає державному виконавцю, яким відкрито виконавче провадження про конфіскацію майна, інформацію про спосіб розпорядження цим майном з копіями підтвердних документів.

Після отримання вказаних документів державний виконавець закінчує виконавче провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про виконавче провадження».

16. Доручення державного виконавця щодо розпорядження майном за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, надається митниці ДФС виключно у випадках, передбачених абзацом другим пункту 11 Порядку обліку майна.

Про результати виконання доручення державного виконавця щодо розпорядження майном або про неможливість його виконання із наведенням обґрунтованих підстав митниця ДФС письмово повідомляє відповідного державного виконавця у 10-денний строк.

17. Майно (в тому числі транспортні засоби), яке не може бути реалізоване, заборонене для експлуатації та яке не реалізоване в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», передається безоплатно або на переробку чи знищення (утилізацію) згідно зПорядком розпорядження майном.

Інформація про оподаткування операцій з безоплатної передачі майна, у тому числі підакцизних товарів, надається митницею ДФС державному виконавцю для забезпечення її оприлюднення разом з повідомленням про майно, щодо якого комісією прийнято рішення про можливість безоплатної передачі.

18. Документи, що підтверджують сплату податків, зборів, платежів, визначенихПодатковим кодексом України, під час операцій з реалізації конфіскованого майна, надсилаються до митниці ДФС протягом трьох днів з дня їх сплати.

Кошти, одержані від реалізації конфіскованого майна, після сплати податків, зборів, платежів, справляння яких передбачене Податковим кодексом України, та відшкодування витрат виконавчого провадження підлягають перерахуванню державним виконавцем до Державного бюджету України.

19. У разі реалізації, переробки або знищення (утилізації) чи безоплатного передавання конфіскованого майна державний виконавець виносить відповідну постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про виконавче провадження», копію якої надсилає до митниці ДФС.

20. У разі скасування рішення суду про конфіскацію майна орган, у якого воно знаходиться на зберіганні чи у розпорядження якого надійшло, повертає майно власникові в порядку, встановленому законодавством.

Якщо описане державним виконавцем майно на момент скасування рішення суду про конфіскацію продовжує зберігатися митницею ДФС, таке повернення здійснюється митницею ДФС за участю державного виконавця.

Якщо на момент скасування рішення суду про конфіскацію майна таке майно надійшло у розпорядження державного виконавця (передано ним на зберігання чи реалізацію), орган державної виконавчої служби забезпечує повернення майна митниці ДФС для забезпечення дотримання митних формальностей під час повернення його власнику, або уповноваженій ним особі, або особі, до якої перейшло право власності на таке майно чи право володіння ним. Повернення майна митниці ДФС здійснюється на підставі матеріальної довіреності та оформлюється актом приймання-передавання від зберігача майна до митниці ДФС.

21. Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом, між органом державної виконавчої служби та митницею ДФС проводиться звірення щодо розпорядження конфіскованим майном.

За результатами такого звірення складаються акт звірення щодо розпорядження конфіскованим майном за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, та узагальнений акт щодо розпорядження конфіскованим майном за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.

Звірення проводиться наростаючим підсумком з початку року з урахуванням залишків описаного та (або) переданого протягом попередніх років майна. В актах звірення обов'язково зазначаються показники щодо всього конфіскованого майна, виконавчі документи стосовно якого знаходяться на виконанні, з урахуванням документів, які на початок звітного року не були завершені. Дані можуть бути виключені з актів звірення лише після здійснення повного розпорядження майном на початку наступного звітного року.

Узагальнений акт щодо розпорядження конфіскованим майном до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надсилається органами державної виконавчої служби та митницями ДФС відповідно до підпорядкованості до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та до Державної фіскальної служби України.

22. У кінці поточного року (грудень) комісія у складі представників органу державної виконавчої служби та митниці ДФС проводить суцільну перевірку наявності конфіскованого майна, переданого на зберігання та реалізацію, в усіх місцях його зберігання, у тому числі в митницях ДФС та на уповноваженому державному підприємстві. За результатами проведення суцільної перевірки наявності конфіскованого майна складається акт за формою, встановленою удодатку 6 до цього Порядку.

Про результати проведення суцільної перевірки наявності конфіскованого майна органи державної виконавчої служби та митниці ДФС інформують у довільній формі відповідно до підпорядкованості Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та Державну фіскальну службу України одночасно з поданням узагальненої інформації про результати розпорядження конфіскованим майном за четвертий квартал.


Директор Департаменту 
з питань правосуддя 
та національної безпеки

О.М. Олійник


Директор Департаменту 
митної політики

О.П. Москаленко


Додаток 1 
до Порядку взаємодії органів державної 
виконавчої служби та митниць Державної 
фіскальної служби під час передавання 
майна, конфіскованого за рішеннями 
судів, та розпорядження ним 
(пункт 9)

АКТ 
приймання-передавання майна


Додаток 2 
до Порядку взаємодії органів державної 
виконавчої служби та митниць Державної 
фіскальної служби під час передавання 
майна, конфіскованого за рішеннями 
судів, та розпорядження ним 
(пункт 11)

ДОВІДКА 
про визначення вартості майна після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні майна через митний кордон України


Додаток 3 
до Порядку взаємодії органів державної 
виконавчої служби та митниць Державної 
фіскальної служби під час передавання 
майна, конфіскованого за рішеннями 
судів, та розпорядження ним 
(пункт 16)

ДОРУЧЕННЯ 
державного виконавця щодо розпорядження майном


Додаток 4 
до Порядку взаємодії органів державної 
виконавчої служби та митниць Державної 
фіскальної служби під час передавання 
майна, конфіскованого за рішеннями 
судів, та розпорядження ним 
(пункт 21)

АКТ 
звірення щодо розпорядження конфіскованим майном


Додаток 5 
до Порядку взаємодії органів державної 
виконавчої служби та митниць Державної 
фіскальної служби під час передавання 
майна, конфіскованого за рішеннями 
судів, та розпорядження ним 
(пункт 21)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ АКТ 
щодо розпорядження конфіскованим майном


Додаток 6 
до Порядку взаємодії органів державної 
виконавчої служби та митниць Державної 
фіскальної служби під час передавання 
майна, конфіскованого за рішеннями 
судів, та розпорядження ним 
(пункт 22)

АКТ 
проведення суцільної перевірки наявності конфіскованого майна